tygrysialilia

40 tekstów – auto­rem jest tyg­ry­siali­lia.

Krople

Pier­wsze tęskne krop­le spadły z deszczem
i zmokłam
wil­gotne po­liczki za­rumieniły się
zaczer­wieniły us­ta
w ma­lino­wy ko­lor prag­nienia
kiedy
przez ot­warte ok­no
wpadło trochę marzeń
przy­niesionych z wiat­rem
je­sien­ne­go dębu

krop­le tańczyły na kaszta­nach
chcąc być piękne
niezapomniane
z za­pachem i czułością tuląc się do słońca 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 października 2016, 21:46

* * *

Gdzies w kąci­ku oka,
Na­wet przy uśmiechu,
Smu­tek sie wierci.
Ile ocza­mi-
oczu i twarzy możesz zobaczyć
Lub może nie pat­rząc
Od­kryć niewidzialne. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lipca 2016, 21:46

* * *

Słowa ciekną słodką strużką,
Nie dają się złapać
A każde z nich ucieka bezgłośnie
W niewy­powie­dzianym prag­nieniu.
Mil­cząc zbieram je co dzień,
By poukładać w chwilę,
Na­zywać świat zbyt pros­tym
Przez zam­knięte oczy- by było łat­wiej.
I szep­cze pra­wie bezgłośnie,
By nie obudzić żalu,
Który scho­wał się we mnie
Za­domo­wił się na stałe. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lipca 2016, 21:33

* * *

Mo­je oczy pot­knęły się dziś o Ciebie,
I ut­knęły na dobre.
Głupia.
Sa­ma nie wiem cze­go chciałam
Może chciałam byś mi jeszcze raz po­wie­dział kim jes­tem,
zat­roszczył się choć przez chwilę
ale chy­ba zbyt późno.
Te­raz na­wet uśmie­chu nie było te­go sa­mego,
Te­go tyl­ko dla mnie.
Na­wet uśmiechu.
(19.03.16) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2016, 23:03

Ko­lej­ny wieczór mo­zol­nie stu­kam w kla­wiaturę. Ko­lej­ny wieczór siedzę sam, myśląc co byłoby gdy­by była obok. Każdy za­pach mi ją przy­pomi­na, każde miej­sce spra­wia, że czuję jak­by była obok. Ale to tylko [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2016, 19:22

* * *

Noc posłusznie otu­liła kryształowe łzy,
Bezdźwięcznie zam­knęła us­ta,
I ciszy piosenką tęskniła samotnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 grudnia 2015, 20:17

Mo­ja miłość do Ciebie się trochę prze­ter­mi­nowała. Zep­suła mi życie kiedy do­dałam jej do her­ba­ty. I te­raz już nie umiem kochać. W ko­loro­wej fi­liżan­ce gorzka ciecz.
Ja­kie to śmie­szne.
Tym ra­zem ostatnią...
W Two­jej fi­liżan­ce piłam moją os­tatnią herbatę. 

myśl • 8 grudnia 2015, 20:12

I gdy­bym na całym świecie miała zna­leźć swo­je miej­sce, byłoby w Twoich ra­mionach. One ideal­nie op­la­tają mo­je mil­cze­nie i słod­ko brzmi każda cisza. Za­sypiam czując się bez­pie­cznie, a ser­ce bi­je wol­niej jak­by mogło już przes­tać, jak­by po­wiet­rze przes­tało być mi pot­rzeb­ne. Tyl­ko ta cisza, która mówi wszys­tko. Ta cisza, która kocha najpiękniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2015, 22:13

Roz­cza­rowa­nie jest formą tęskno­ty za czymś cze­go nig­dy nie było. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 listopada 2015, 07:25

Spotkałam Cię

Spot­kałam Cię je­sien­ne­go dnia.
Kiedy liście mru­gały od kropel.
Wte­dy Cię spotkałam.
Za­pach deszczu niósł mo­je myśli daleko.
Nie pot­ra­fiłam ich złapać.
Wtu­lona w Ciepło Twoich ra­mion, pro­siłam o więcej.
Chciałam by czas zat­rzy­mał się dla nas.
Pa­miętam
Tak, pa­miętam
Że on uk­radł mi Cię jeszcze szybciej. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 listopada 2015, 09:02

tygrysialilia

Łącząc małe po­sunięcia życia, od­dycham nadzieją na lep­sze jutro.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tygrysialilia

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 października 2016, 13:00Cris sko­men­to­wał tek­st Krople

16 października 2016, 15:22Polna sko­men­to­wał tek­st Krople

5 lipca 2016, 00:38wdech sko­men­to­wał tek­st Moje oczy pot­knęły się [...]

4 lipca 2016, 20:43tygrysialilia sko­men­to­wał tek­st Moje oczy pot­knęły się [...]

4 lipca 2016, 17:11wdech sko­men­to­wał tek­st Moje oczy pot­knęły się [...]

4 lipca 2016, 12:38tygrysialilia sko­men­to­wał tek­st Moje oczy pot­knęły się [...]

4 lipca 2016, 00:00wdech sko­men­to­wał tek­st Moje oczy pot­knęły się [...]

6 lutego 2016, 19:32wdech sko­men­to­wał tek­st Kolejny wieczór mo­zol­nie stu­kam [...]

6 lutego 2016, 19:22tygrysialilia do­dał no­wy tek­st Kolejny wieczór mo­zol­nie stu­kam [...]

26 grudnia 2015, 20:17tygrysialilia do­dał no­wy tek­st Noc posłusznie otu­liła kryształowe [...]